Invoering

Deze algemene voorwaarden op deze pagina zullen uw gebruik van onze website beheren. Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing en zijn van invloed op uw gebruik van onze website. Door onze website te gebruiken, stemde u ermee in alle voorwaarden en bepalingen die hier staan ​​te accepteren. U mag onze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud waarvan u de eigenaar bent, bezitten ROTORCRAFT en/of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op onze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op onze website te bekijken.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van websitemateriaal;
  • het gebruiken van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op welke manier dan ook schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website voor reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en ROTORCRAFT kan de toegang van u tot alle delen van onze website op elk moment naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor onze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid ook handhaven.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden betekent "uw inhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op onze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u ROTORCRAFT een niet-exclusieve, wereldwijd onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. ROTORCRAFT behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en ROTORCRAFT geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot onze website of de materialen op onze website. Ook mag niets op onze website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal ROTORCRAFT , noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van onze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is. ROTORCRAFT , inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van onze website.

Vrijwaring

U vrijwaart ROTORCRAFT hierbij volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

Variatie van voorwaarden

Het is ROTORCRAFT toegestaan ​​om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door onze website te gebruiken wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet.

Opdracht

Het is ROTORCRAFT toegestaan ​​om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ROTORCRAFT en u met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.